Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

UWAGA Szkolni Koordynatorzy Konkursu!
Wyniki konkursu
Kangur Matematyczny 2022
są dostępne na kontach szkół.Uczniowie otrzymują wyniki od szkolnych koordynatorów Konkursu.


Sprawozdanie z XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur
Matematyczny w regionie szczecińskim oraz zasady przyznawania dyplomów
i nagród znajdują się w zakładce PODSUMOWANIE 2022.

Na adres e-mail szkolnego koordynatora konkursu wyślemy informację
o sposobie odbioru dyplomów i nagród.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
„KANGUR MATEMATYCZNY 2022”

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

 • Konkurs odbędzie się 17 marca 2022 roku.
   
 • Termin zgłaszania uczestników – do 5 lutego 2022 roku.
   
 • Wpisowe za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika.
   
 • Zgłaszanie uczestników do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
   
 • Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta założonego w poprzedniej edycji (należy zaktualizować dane). Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone to należy je założyć na stronie Organizatora  www.kangur-mat.pl
   
 • Dystrybucja testów i nagród w regionie szczecińskim odbywa się za pośrednictwem Punktów Odbioru Testów. Wyboru odpowiedniego dla danej szkoły Punktu Odbioru Testów dokonuje Szkolny Koordynator Konkursu (wykaz POT znajduje się na stronie organizatora regionalnego kangur.szczecin.pl).
   
 • Szkolny koordynator konkursu powinien wydrukować, a następnie zeskanować podpisane zgłoszenie szkoły (zgoda Dyrektora) i wysłać skan pocztą elektroniczną do organizatora regionalnego na adres e-mail: kangur.szczecin@op.pl. Zeskanowane zgłoszenie musi posiadać pieczątkę adresową szkoły oraz pieczątkę i podpis Dyrektora szkoły. W dolnej części zgłoszenia należy odręcznie dopisać wybrany przez koordynatora szkolnego Punkt Odbioru Testów (w przypadku braku takiej adnotacji przydzielony będzie POT z roku ubiegłego).
   
 • Opłatę za udział uczniów w konkursie należy przelać na konto organizatora regionalnego najpóźniej do 10 lutego 2022 roku:

 Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”
Nr konta: 70 1540 1085 2048 5380 0884 0001

 • Jako tytuł wpłaty należy napisać słowo KANGUR, a po słowie KANGUR umieścić nazwę szkoły i miejscowość (można dopisać imię i nazwisko Szkolnego Koordynatora Konkursu lub czteroliterowy kod szkoły z ubiegłorocznej edycji).
   
 • Po wpłynięciu należności na konto organizatora regionalnego nastąpi potwierdzenie na koncie szkoły.
   
 • Organizator regionalny wystawia rachunek tylko na żądanie szkoły. Prośbę o wystawienie rachunku oraz konieczne dane do rachunku należy umieścić na zgłoszeniu.

Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” jest organizatorem regionalnym konkursu na obszarze obejmującym powiaty: Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard, Świnoujście i Szczecin.

Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres”.

Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

Żaczek – klasy 2. szkół podstawowych;
Maluch – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
Beniamin – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
Kadet – klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
Junior – klasy I i II liceów i techników, klasy I, II i III szkół branżowych
Student – klasy III liceów i techników, III liceów 3-letnich oraz III i IV techników 4-letnich

W konkursie przyznaje się następujące tytuły:

a)  laureat,
b)  wynik bardzo dobry,
c)  wyróżnienie.

Nagrody dla laureatów, nagrody za wynik bardzo dobry i nagrody za wyróżnienie przyznaje Komitet Regionalny.

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa (zabawka logiczna Zaplątany Kangurek). Nagrodę tę przekazuje uczniowi Szkolny Koordynator Konkursu w dniu zawodów.

Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie, powołuje szkolnego koordynatora konkursu.

Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za przebieg konkursu w swojej szkole. W szczególności zobowiązany jest do:

 1. przeprowadzenia zawodów w swojej szkole zgodnie z Regulaminem Konkursu i dyspozycjami Regionalnego Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Organizacyjnego Konkursu,
   
 2. obsługi konkursowego konta szkoły na serwerze TUWiNM dostępnego pod adresem http://www.kangur-mat.pl/ zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
   
 3. poinformowania uczestników konkursu o jego zasadach,
   
 4. zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych (oświadczenia pozostają w szkole, do końca roku szkolnego),
   
 5. przekazania na konto organizatora regionalnego wpisowego uprawniającego do udziału w konkursie,
   
 6. współpracy z Regionalnym Komitetem Organizacyjnym i Komitetem Organizacyjnym Konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu udostępnia wyniki konkursu Regionalnym Komitetom Organizacyjnym i szkołom w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi.

Regionalne Komitety Organizacyjne przekazują szkołom listy nagrodzonych uczniów z danych szkół oraz informację o zasadach przydziału nagród w terminie dwóch miesięcy od daty konkursu.

UWAGA!

Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet Organizacyjny Konkursu określa termin oraz sposób przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej. W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów, o których mowa w paragrafach 19 i 20 Regulaminu Konkursu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.

Czas rozwiązywania testu w formie zdalnej zostaje wydłużony do 90 minut.

Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Instrukcją dla Szkolnego Koordynatora Konkursu (www.kangur.szczecin.pl  zakładki: Regulamin, Instrukcja).

Więcej informacji o konkursie na stronach internetowych:

www.kangur.szczecin.pl – organizator regionalny
www.kangur-mat.pl – organizator centralny

Adres do korespondencji:

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur”
przy Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie
ul. Seledynowa 50
70-781 Szczecin

Kontakt z koordynatorem regionalnym:
e-mail: kangur.szczecin@op.pl